Privacy policy

PRIVACY POLICY YIPPIYEE.COM

Yippiyee.com (hierna: “Yippiyee”), een platform van OF-Connect B.V., respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Yippiyee worden verwerkt, waaronder in het bijzonder die van bezoekers en gebruikers van de website yippiyee.com (hierna: ‘de website’). Yippiyee acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Yippiyee zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Yippiyee is een platform waarmee u uw interesseprofiel kunt samenstellen en beheren. Aan de hand van dit interesseprofiel, kunnen bij Yippiyee aangesloten lokale bedrijven hun aanbod beter afstemmen op uw vraag. Yippiyee matcht het aanbod van lokale bedrijven aan uw interesseprofiel. In geval van een match, krijgt u aanbiedingen van de betreffende bedrijven te zien. U bepaalt aan de hand van een aanbod van een bedrijf zelf of en in hoeverre u uw persoonsgegevens deelt met het bedrijf.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend op basis van de van u verkregen toestemming verwerkt. Ten eerste verstrekt u Yippiyee, door een interesseprofiel op de website aan te maken, toestemming om uw interesseprofiel te matchen aan het aanbod van lokale bedrijven en om relevante aanbiedingen van die lokale bedrijven aan u te tonen. Ten tweede verstrekt u lokale bedrijven, indien u daarmee expliciet instemt, toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken om u te informeren over het betreffende aanbod. In dit kader deelt Yippiyee uitsluitend uw naam, adresgegevens en e-mailadres met deze bedrijven. Andere persoonsgegevens die onderdeel zijn van het door u samengestelde interesseprofiel, worden uitsluitend intern door Yippiyee verwerkt om uw interesseprofiel te matchen aan het aanbod van lokale bedrijven.

Voorts worden uw persoonsgegevens door Yippiyee verwerkt ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Yippiyee of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Yippiyee of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hosting- en cloudopslagprovider van Yippiyee om het platform van Yippiyee, alsook de e-mailvoorzieningen van Yippiyee te kunnen exploiteren. Ook betreft een gerechtvaardigd belang het verwerken van uw persoonsgegevens door de exploitanten van door Yippiyee gebruikte cloud-software voor de opslag van data. Yippiyee zal met derden aan wie Yippiyee de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt, een verwerkersovereenkomst sluiten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens door deze derden voldoende worden beschermd.

Google Analytics

Yippiyee verzamelt gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door bezoekers en gebruikers daarvan. In dat kader maakt Yippiyee gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op het apparaat van de gebruiker/bezoeker worden opgeslagen om logboekgegevens en het gedrag van de gebruiker/bezoeker op de website in anonieme vorm te verzamelen. Google gebruikt deze informatie vervolgens om het websitegebruik van bezoekers en gebruikers te evalueren. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Yippiyee zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van u te verzamelen. Noch Yippiyee, noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van de websitebezoeker of -gebruiker.

Uw rechten

U heeft het recht om Yippiyee te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Yippiyee slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Yippiyee legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Yippiyee, kunt u contact opnemen met Yippiyee. Yippiyee helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Yippiyee of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Yippiyee.com (onderdeel van OF-Connect B.V.)
De Meerpaal 11-B
9206AJ Drachten

Telefoonnummer: 0512-778787
E-mailadres: info@of-connect.nl